Zanim płyta trafi do Ciebie

Płyty używane profesjonalnie maszynowo myjemy i pakujemy w foliowe koszulki wewnętrzne oraz solidne okładki z grubej i przezroczystej folii polipropylenowej. Dostaniesz płytę bez kurzu, tłuszczu i odcisków palców.

Przesyłki bezpiecznie pakujemy w miękki wypełniacz, twardy karton i folię stretch.

Mycie i okładka gratis

Gramofonia - myjka do płyt Pro-Ject

Płyn Pro-Ject Wash It

 

Okładki na płyty winylowe

 

Bezpieczne pakowanie

Folia bąbelkowa

Bezpieczny karton na winyle

Folia stretch

Paczka z winylami Gramofonia

Regulamin sklepu

Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną

 

§ 1

Wstęp

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego classical-gramofonia.com Regulamin w szczególności określa zasady składania Zamówień i zawierania umów sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów ze wszystkich usług Sklepu Internetowego oraz zawiera informacje o prawach Konsumenta.

§ 2

Definicje

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 2. RODO - ogólne rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych.
 3. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, a także osoba prawna, która złożyła Zamówienie lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego;
 4. Sprzedawca/Usługodawca – Firma Retroteka Dagmara Czajkowska ul. Ratuszowa 17/19 m. 3, 03-451 Warszawa, NIP 113-25-61-871, REGON 387181510, wpisana do rejestru przedsiębiorców - Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki.
 5. Strona –Sprzedawca lub Klient;
 6. Sklep Internetowy (dalej „Sklep”) – serwis internetowy classical.gramofonia.com, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia, a także korzystać z pozostałych Usług Sklepu;
 7. Towar – rzecz ruchoma, używana, niepowtarzalna i jednostkowa, czasem z widocznymi śladami użytkowania lub ewentualnymi wadami opisanymi w opisie Towaru w Sklepie Internetowym, będąca przedmiotem Umowy sprzedaży;
 8. Rejestracja – bezpłatna, dowolna i jednorazowa czynność, która polega na założeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu;
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży z Usługodawcą, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające rodzaj i liczbę Towarów będących przedmiotem Umowy sprzedaży.
 10. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu, której przedmiotem są Towary;
 11. Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem Sklepu;
 12. Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827);

§ 3

Obowiązki Stron

 1. Klient zobowiązany jest do korzystania z Usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Sprzedawca obowiązany jest wydać Towar Klientowi, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej (np. w opisie Towaru wskazany jest inny termin dostarczenia Towaru) i Klient zostanie o tym fakcie poinformowany przed zawarciem Umowy sprzedaży.

§ 4

Zamówienia

 1. Klient może składać Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 2. W celu złożenia Zamówienia nie jest wymagana Rejestracja i założenie konta Klienta.
 3. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Towaru na odległość poprzez Sklep Internetowy należy wejść na stronę internetową classical-gramofonia.com, dokonać wyboru Towaru dostępnego w Sklepie i złożyć Zamówienie wraz ze wskazaniem miejsca dostawy Towaru, kierując się kolejnymi komunikatami wyświetlanymi Klientowi.
 4. Złożenie wiążącego Zamówienia możliwe jest po akceptacji treści Regulaminu.
 5. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.
 6. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje na stronie Sklepu Internetowego oraz na adres e-mail podany podczas składania Zamówienia podsumowanie zamówienia będące potwierdzeniem wpłynięcia Zamówienia do Sklepu, zawierające ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 7. Wraz z otrzymaniem przez Klienta potwierdzenia, o którym mowa w ust. 6 powyżej dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży.
 8. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty od Klienta na koncie Sprzedawcy.
 9. O zmianie statusu Zamówienia Klient jest informowany drogą mailową.
 10. Do każdego zamówienia Klient otrzymuje paragon fiskalny lub na życzenie fakturę.
 11. Klient ma prawo do rezygnacji z Zamówienia lub zmiany Zamówienia w dowolnym momencie przed realizacją Zamówienia, czyli przed wysyłką Towaru. W celu odwołania Zamówienia, Klient powinien bezzwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą wysyłając informację o rezygnacji na adres email: kontakt@gramofonia.info
 12. W przypadku zakupu płyt winylowych Klient jest informowany o ich stanie przez Sprzedawcę w opisie produktu. Skala oceny, wg której Sprzedawca ocenia płyty, dostępna jest w Sklepie na stronie Skala oceny płyt.

§ 5

Ceny, płatności oraz dostawa Towaru

 1. Ceny Towarów są cenami brutto, czyli zawierają podatek i podane są w polskich złotych.
 2. Klient ma możliwość dokonania płatności za Towary w następujący sposób:
  • Przelewem natychmiastowym online - Bezpieczeństwo płatności online zapewnia Autopay S.A. (dawne Blue Media S.A.)
  • Karty płatnicze:
   • Visa
   • Visa Electron
   • MasterCard
   • MasterCard Electronic
   • Maestro
    W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
  • Google Pay
   • Płacenie w sklepie za pomocą aplikacji Google Pay.
  • BLIK
   • Płacenie w sklepie za pomocą smartfonów.
  • Przelew we własnym zakresie - płacenie przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy: mBank 59 1140 2004 0000 3202 8050 6616 (przedpłata).
  • Płatności PayPal
   • Sklep classical.gramofonia.com jest zweryfikowanym partnerem systemu płatniczego PayPal.
  • Płatność za pobraniem
   • Zapłata gotówką kurierowi w momencie dostarczenia paczki.
 3. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 4. W przypadku wyboru płatności w formie przedpłaty przelewem Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty za zamówione Towary w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Strony Umowy sprzedaży postanowią inaczej.
 5. Szczegółowe formy płatności określone są podczas realizacji Zamówienia oraz na podstronie Sklepu „Formy płatności”.
 6. Zamówienie Towaru zostanie przekazane do realizacji (wysyłki) niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży, przy czym w przypadku płatności przelewem termin będzie liczony od dnia zaksięgowania wpłaty za Towar na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 7. Usługodawca dostarcza zamówione Towary za pośrednictwem Paczkomatów InPost lub firmy kurierskiej. Dostawa trwa zazwyczaj 1-3 dni robocze w przypadku wyboru Paczkomatów InPost, 1-2 dni w przypadku firmy kurierskiej.
 8. Koszty dostawy są wskazane podczas składania Zamówienia.
 9. W celu skutecznej realizacji Zamówienia, Klient jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających jego realizację, wskazanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.
 10. Przy odbiorze przesyłki z Towarem, Klient powinien sprawdzić stan, kompletność oraz zgodność zawartości z Zamówieniem.
 11. Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki w przypadku stwierdzenia: uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki; niekompletności przesyłki, niezgodności zawartości z przedmiotem Zamówienia. W każdym powyższym przypadków Klient powinien sporządzić notatkę ze zdarzenia oraz protokół uszkodzeń w obecności dostawcy przesyłki oraz niezwłocznie powiadomić o zaistniałym fakcie Sprzedawcę.
 12. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych Towaru w trakcie transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez Klienta i dostawcę przesyłki.
 13. Zgodnie z art. 548. § 1 Kodeksu cywilnego z chwilą wydania Towaru przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Za wydanie Towaru uważa się odbiór przesyłki przez Klienta osobiście lub od dostawcy wybranego przez Sprzedawcę.

§ 6

Uprawnienia Klienta niebędącego osobą prawną do odstąpienia od Umowy (zwrot Towaru)

 1. Klient niebędący osobą prawną może odstąpić od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni, przy czym termin ten jest liczony od objęcia w posiadanie Towaru przez Klienta niebędącego osobą prawną.
 2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy. Za datę wysłania uznaje się datę stempla pocztowego.
 3. Wzór formularza odstąpienia od umowy można pobrać ze strony https://uokik.gov.pl/wzory_pism.php, jednak nie jest to obowiązkowe. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
 4. Jeżeli Klient niebędący osobą prawną złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

§ 7

Obowiązki Klienta niebędącego osobą prawną (zwrot Towaru)

 1. Klient niebędący osobą prawną ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Za datę odesłania uważa się datę stempla pocztowego.
 2. Towar powinien być zapakowany w sposób, który zagwarantuje jego bezpieczny transport.
 3. Klient niebędący osobą prawną ponosi finansową odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

§ 8

Obowiązki Sprzedawcy (zwrot Towaru)

 1. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta niebędącego osobą prawną o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić Klientowi niebędącemu osobą prawną wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów z uwzględnieniem zapisu nr 3 poniżej, przy czym jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Klienta niebędącego osobą prawną, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta niebędącego osobą prawną do chwili otrzymania Towaru w stanie wolnym od wad nieopisanych przez Sprzedającego w opisie Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta niebędącego osobą prawną dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 2. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient niebędący osobą prawną, chyba że Klient niebędący osobą prawną wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 3. Jeżeli Klient niebędący osobą prawną wybrał przy dokonywaniu zwrotu sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi niebędącemu osobą prawną poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 

§ 9

Ustawowe wyłączenie prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży

 1.  Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w sytuacjach określonych w art. 38 Ustawy, tj. w odniesieniu do umów:

a.  o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b.  w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c.  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d.  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e.  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f.  w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i.  w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j.  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k. zawartej w drodze aukcji publicznej;

l.  o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres     świadczenia usługi;

m. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 10

Reklamacje - Rękojmia za wady fizyczne Towaru

 1. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Towaru z Umową sprzedaży.
 2. Reklamacje, z tytułu rękojmi za wady (niezgodności Towarów z Umową Sprzedaży) można składać pisemnie na adres korespondencyjny Sprzedawcy lub pocztą e-mail na adres: kontakt@gramofonia.com .
 3. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę widoczną, nieopisaną w Sklepie Internetowym w opisie Towaru, Klient może: a) z uwagi na Towary niepowtarzalne i jednostkowe - żądać wymiany Towaru na inny z oferty Sprzedawcy, wolny od widocznych, nieopisanych wad, w tej samej lub podobnej cenie, przy czym różnicę w cenie droższego Towaru pokrywa Klient, a ewentualna nadwyżka zostanie zwrócona Klientowi przez Sprzedawcę; b) żądać usunięcia widocznej, nieopisanej przez Sprzedawcę wady, jeśli jest to możliwe; c) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na inny, wolny od widocznych, nieopisanych wcześniej wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, o których mowa w pkt a lub b.
 4. Uprawnienia określone w ust. 3 pkt a lub b są pierwotne, a określone w pkt c następcze.
 5. Klient nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.
 6. W przypadku stwierdzenia przez Klienta niezgodności Towaru z Umową sprzedaży (wady fizycznej) Klient powinien odesłać Sprzedawcy reklamowany Towar wraz z opisem niezgodności.
 7. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru.
 8. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od daty otrzymania zwróconego Towaru.

§ 11

Ogólne warunki korzystania ze Sklepu

 1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące usługi: przedstawienie oferty Sklepu; utworzenie i administrowanie konta klienta w sklepie internetowym; możliwość składania Zamówień na Towary dostępne w Sklepie Internetowym i tym samym zawierania Umów sprzedaży na odległość.
 1. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony - na okres wypełniania i przetwarzania zamówienia - i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia i zaakceptowania Zamówienia.
 2. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu i administrowaniu konta Klienta na stronie Sklepu zawierana jest na czas nieokreślony. Za moment zawarcia uznaje się zakończenie procesu Rejestracji przez Klienta.
 3. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdej chwili. W tym celu powinien złożyć oświadczenie w formie elektronicznej lub pisemnej na adres Sprzedawcy, który niezwłocznie potwierdzi otrzymanie oświadczenia.
 4. Sprzedawca w ciągu 7 dni od otrzymania wypowiedzenia usunie z bazy danych zapisy objęte ochroną danych osobowych związane z usługą i zaprzestanie jej świadczenia.
 5. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeżeli Klient rażąco narusza Regulamin - z zachowaniem terminu wypowiedzenia 30 dni licząc od dnia złożenia wypowiedzenia.
 6. Jeżeli stronami umowy są osoby prawne Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi ze skutkiem natychmiastowym.
 7. Klient i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie za porozumieniem stron.
 8. Do korzystania ze Sklepu wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową , która zapewnia obsługę plików cookies oraz skryptów Javascript.
 9. Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu Internetowego, zaleca się, aby urządzenie z którego korzysta Klient w szczególności posiadało: skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall); zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa; system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień; aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej; oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF.
 10. Sprzedawca wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu Sklepu przez Klienta w celu: dostosowania serwisu Sklepu do potrzeb Klientów oraz tworzenia statystyk oglądalności podstron Sklepu.

 

§ 12

Rozstrzyganie sporów

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym osobą prawną, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, będącym osobą prawną, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§ 13

Dane osobowe

 1. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Usługodawcę w celu złożenia zamówienia i realizacji Umowy Sprzedaży z uwzględnieniem przepisów prawa w tym zakresie, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwaną dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych), ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO).
 2. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek nie podanie wymaganych danych osobowych może uniemożliwić złożenie Zamówienia.
 4. Wszystkie udostępnione dane osobowe podlegają szczególnej ochronie.
 5. Każdemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a także prawo do żądania ich aktualizacji,  zaprzestania przetwarzania i usunięcia.
 6. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych znajdują się na stronie: Polityka prywatności

§ 14

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Klient może uzyskać dostęp do Regulaminu w każdej chwili oraz nieodpłatnie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej Sklepu oraz sporządzić jego wydruk.
 3. Informacje o Towarach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 4. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu Internetowego, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazwa Sklepu, znaki towarowe Sprzedawcy, wchodzące w ich skład elementy graficzne, podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Sprzedawcy.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl